Search Your Match

TOWe have more than 2000+ registered profiles

Create your profile & start searching for prospective brides and grooms today!

चर्मकार समाजाचा वधू वर मेळावा आणि वधूवर परिचय पुस्तकाचे उद्घाटन रविवार दिनांक 12/01/2020 रोजी होणार आहे.

स्थळ : संकल्प गार्डन मंगल कार्यालय, पुणे आळंदी रोड, वडमुखवाडी आळंदी. पुणे.
वेळ : सकाळी 9 वाजेपासून

तरी सर्व चर्मकार समाजाच्या वधुवरांनी याचा लाभ घ्यावा. येणाऱ्या प्रत्येक वधुवरांना कलर पुस्तक देण्यात येईल. त्यात वधुवरांची संपूर्ण माहिती असेल.
पुस्तकात माहिती देण्याकरिता संपर्क : फोन नंबर / व्हॉट्सअप नंबर : 9850725969

वधु-वर परिचय सूची पुस्तिका २०२० चे काम सुरू झालेले आहे. तरी ज्या वधु-वरांना सदर पुस्तिकेमध्ये आपले नाव, कलर फोटो, माहिती, संपर्काचा पत्ता व फोन नंबर दयावयाचा आहे अशांनी कार्यालयात संपर्क साधावा.

सूचना : ज्या वधू वरांना पुस्तकांमध्ये माहिती द्यायची असल्यास त्या करिता रुपये 600/- बँकेमध्ये संस्थेच्या नावाने भरणे आवश्यक आहे.


संपर्क : रमेश शेकोकार - +91-9850725969

400+
Success Stories

Meet couples who found each other
through www.charmashree.com
and tied the knot of togetherness for always

About Us

Charmashri matrimony is Maharashtra's leading matrimony relentlessly working for Charmakar Samaj since last 12 years.With your admiring love, affection, trust and blessings of Sant Rohidas Maharaj, we are now the most trusted matrimony for Charmakar Samaj in Maharashtra. We request all community members to give us an opportunity to help our Charmakar Samaj.

Jai Rohidas….

Our Social Activities

  • Bride and Groom get together (Melava) every year
  • Publication of bride and Groom data book having their contact details (Vivah Pustika)
  • Celebration of Sant Rohidas Jayanti
  • Distribution of food and essentials in school for blinds.
  • Health/Eyes check-up camps
  • Distribution of cloths to poor people
  • Plantation

Contact Us

Sant Rohidas Maharaj Vadhu Var Suchak Mandal

संत रोहिदास महाराज वधु - वर सुचक मंडळ

Rigstration No. Bhosari/ll/14000

Contact  :  R. L. Shekokar : +91-98507 25969

Address  :  Plot No. 400, Sector No. 2, Samarth Colony,
Indrayani Nagar, Bhosari, Pune - 411026.
Maharashtra, India.